Δωρεάν έξοδα αποστολής για παραγγελίες άνω των 24.99€ (εντός Ελλάδας). Κόστος αντικαταβολής + 1.90€.
X
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο δικτυακός τόπος παρέχεται, ως έχει, από την εταιρία «BOOKSPLUSIKE» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πανεπιστημίου 37 (εφεξής «βιβλιοπωλείο BOOKSPLUS»), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται παρακάτω. Όσοι κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνουν ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτών.

2. Αναπαραγωγή του περιεχομένου

Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του βιβλιοπωλείου BOOKSPLUS, η, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, διανομή, διάθεση, μετάδοση και χρήση του συνόλου ή μέρους, του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου.

3. Χρήση του δικτυακού τόπου

Κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα ελεύθερα να επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο. Ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

4. Δικαίωμα Τροποποίησης

Το βιβλιοπωλείο BOOKSPLUS διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταβάλει, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο υπηρεσίες και πληροφορίες. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης.

5. Δήλωση Αποποίησης

Το βιβλιοπωλείο BOOKSPLUS δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη από την πρόσβαση και την χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Το βιβλιοπωλείο BOOKSPLUS παρέχει υψηλού επιπέδου πληροφορίες και υπηρεσίες, μέσω του δικτυακού του τόπου, δεν ευθύνεται όμως για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Επίσης, το βιβλιοπωλείο BOOKSPLUS δεν ευθύνεται για ενδεχόμενο ανακαθορισμό της τιμής διάθεσης των προσφερόμενων προϊόντων, από την πλευρά των εκδοτών τους, καθώς και για τυπογραφικά ή αριθμητικά λάθη τόσο στις τιμές όσο και σε άλλα στοιχεία των προϊόντων.

Το βιβλιοπωλείο BOOKSPLUS δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας (όπως εξαντλημένος τίτλος, αδυναμία προμήθειας εξαιτίας του εκδότη, βλάβες του δικτύου, απεργίες κλπ).

6. Σύνδεσμοι Παραπομπής («links») με άλλους δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners» άλλων επί των οποίων το βιβλιοπωλείο BOOKSPLUS δε φέρει καμία ευθύνη και κατά κανένα τρόπο σχετικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας δεδομένων, την νομιμότητα και την ακρίβεια των στοιχείων.

Για κάθε ζημία που πιθανόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη από τη χρήση και πρόσβασή του στους προαναφερθέντες δικτυακούς τόπους ή/ και σελίδες, αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι υπεύθυνοι των σχετικών δικτυακών τόπων. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των περιεχομένων στον δικτυακό τόπο διαφημίσεων, φέρουν αποκλειστικά οι διαφημιζόμενοι.

7. Υποβολή προσωπικών στοιχείων

Ο χρήστης ο υποχρεούται να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία που είναι πλήρη και αληθή.

Κατά την εγγραφή του ο χρήστης καλείται να υποβάλει τα στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμο Φυσικού προσώπου / Νομικού Προσώπου, β) Διεύθυνση / Έδρα, γ) Ταχυδρομικός Κώδικας, δ) Αριθμός Τηλεφώνου, ε) e-mail.

Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να υποβάλει επάγγελμα, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ.

Το βιβλιοπωλείο BOOKSPLUS διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής λογαριασμού χρήστη εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσε είναι αναληθή ή χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του καταχρηστικά.

8. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το βιβλιοπωλείο BOOKSPLUS έχει γνωστοποιήσει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων και υπόκειται στον έλεγχο της.

Το βιβλιοπωλείο BOOKSPLUS φυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του χρήστη και δεν τα γνωστοποιεί σε τρίτους, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και στις διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Το βιβλιοπωλείο BOOKSPLUS διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, εξυπηρέτησης, υποστήριξης και εκπλήρωσης των συναλλαγών. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα του βιβλιοπωλείου BOOKSPLUS, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο προσωπικό του αρχείο και να ζητήσει τη διόρθωση, αλλαγή ή διαγραφή του, με εξαίρεση τα αρχεία την τήρηση των οποίων επιβάλλουν φορολογικές και άλλες διατάξεις. Ο χρήστης, μπορεί, οποτεδήποτε, να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) και ιδίως στα άρθρα 12 έως 23 αυτού και ειδικότερα: 
α) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα του που επεξεργάζεται η Πωλήτρια 
β) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, 
γ) το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής μέρους ή του συνόλου των προσωπικών του δεδομένων, και 
δ) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένω

Το βιβλιοπωλείο BOOKSPLUS δύναται να αποστέλλει newsletters, στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη, εκτός εάν ο τελευταίος δηλώσει ρητά την αντίρρησή του. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται και να κοινοποιεί στατιστικά στοιχεία, δηλώνει όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών.

9. Όροι πωλήσεως

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από τους όρους πωλήσεως που αναφέρονται στην σχετική σελίδα του δικτυακού τόπου και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από τις διατάξεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας για τις πωλήσεις από απόσταση.

Ελαττωματικά και κακέκτυπα βιβλία / προϊόντα, αντικαθίστανται με έξοδα του βιβλιοπωλείου BOOKSPLUS, εφόσον υπάρξει σχετική γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό μήνυμα ή άλλο τρόπο επικοινωνίας.

10. Ανήλικοι

Η χρήση του δικτυακού τόπου σε χρήστη/ επισκέπτη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.

11. Cookies

Το βιβλιοπωλείο BOOKS PLUS, για τη διευκόλυνση και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών που ηλεκτρονικά παρέχει, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης επιλέξει να εμποδίσει, μέσω του διακομιστή του, την αποθήκευση των cookies στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία- εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).

13. Επικοινωνία

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα του βιβλιοπωλείου BOOKSPLUS.

 

 1. Χρόνος αποστολής και παράδοσης

Ο χρόνος αποστολής από το βιβλιοπωλείο BOOKSPLUS είναι κατά κανόνα 1-5 εργάσιμες μέρες από την επομένη της παραγγελίας. Εφόσον στην παραγγελία σας περιλαμβάνονται βιβλία για τα οποία αναγράφεται στην ιστοσελίδα ότι υπάρχει μειωμένο απόθεμα στον εκδότη, ο χρόνος αυτός μπορεί να επιμηκυνθεί κατά 1-2 εργάσιμες μέρες..

Ο χρόνος αποστολής για τα βιβλία που παραγγέλνονται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ειδικής παραγγελίας, καθορίζεται αναλόγως.

Οι αποστολές εντός Ελλάδας γίνονται κατά κανόνα με εταιρεία courier και τις παραλαμβάνετε στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει. Για περιοχές απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες, οι αποστολές γίνονται με τα ΕΛΤΑ ή την εταιρεία courier ή με μεταφορική εταιρεία σε περίπτωση μεγάλου βάρους της αποστολής και τις παραλαμβάνετε  ή από τον ταχυδρομικό διανομέα ή στο ταχυδρομείο της περιοχής σας. Για κάθε περίπτωση λαμβάνετε σχετικό μήνυμα.

 Αποστολές στο εξωτερικό γίνονται κατόπιν συνεννόησης.

Για την εξέλιξη της παραγγελίας σας ενημερώνεστε πάντα με μήνυμα ηλεκτρονικό  ή sms.

 1. Αποστολές παραγγελιών στο εξωτερικό

Για αποστολές στο εξωτερικό ισχύουν οι ίδιες τιμές των βιβλίων που αναγράφονται στην ιστοσελίδα, δεν ισχύει η δωρεάν αποστολή και οι τρόποι πληρωμής της αξίας της παραγγελίας είναι μόνο :  χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της BooksPlus ΙΚΕ.

Οι αποστολές προς το εξωτερικό επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής, υπολογισμένων με τον τιμοκατάλογο των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ) ή της εταιρίας courier. Ο πελάτης ενημερώνεται, πριν την ολοκλήρωση και την επιβεβαίωση της παραγγελίας του, γι αυτά τα έξοδα που θα επιβαρύνουν την αγορά του.

Αγορές από το εξωτερικό εξοφλούνται μόνο με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης.

 1. Αποστολή δώρου

Μπορείτε να παραγγείλετε βιβλία τα οποία θα αποσταλούν σαν δώρο εκ μέρους σας, εφόσον επιλέξετε το αντίστοιχο πεδίο.

Ο παραλήπτης θα παραλάβει το δώρο σας, ενώ η νόμιμη απόδειξη θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά. Στο παραστατικό που θα συνοδεύει την αποστολή δώρου, θα αναφέρονται τα στοιχεία σας ως εντολέα.

Οι χρόνοι αποστολής και παράδοσης είναι ίδιοι με τους χρόνους που ισχύουν για όλες τις παραγγελίες. Το ίδιο ισχύει και για τα έξοδα αποστολής και παράδοσης του δώρου.

 1. Έξοδα αποστολής

Για αποστολές παραγγελιών εντός Ελλάδας δεν υπάρχουν έξοδα αποστολής   εάν η προς αποστολή παραγγελία διαθέσιμων βιβλίων είναι μεγαλύτερη από είκοσι τέσσερα και εννενήντα εννά  ( 24.99 eur ) ( η αντικαταβολή χρεώνεται σε κάθε περίπτωση με  + 1,90 )

Για παραγγελίες μικρότερες των είκοσι ευρώ  υπάρχει χρέωση μεταφορικών  

α. για προορισμό εντός Αττικής   χρεώνονται έξοδα αποστολής   2,20 ευρώ

β. για προορισμούς εκτός Αττικής  χρεώνονται έξοδα αποστολής  2,90 ευρώ

Σε περίπτωση επιλογής  τόπου πληρωμής με αντικαταβολή τότε υπάρχει επιβάρυνση 1,90 ευρώ  για εντός και εκτός Αττικής αποστολές

 

Για τις αποστολές εκτός Ελλάδας γίνεται επικοινωνία ανά περίπτωση

Δεν υπάρχει καμία επιπλέον χρέωση για τον πελάτη.

Αλλαγές και αντικαταστάσεις γίνονται μόνο κατόπιν επικοινωνίας και σχετικών οδηγιών που λαμβάνει ο πελάτης.

 

 1. Τρόποι πληρωμής και ασφάλεια συναλλαγών
 • Πληρωμή με αντικαταβολή (μόνο για παραγγελίες εντός Ελλάδας):

πληρώνετε τοις μετρητοίς όταν παραλαμβάνετε την παραγγελία σας  ( τα έξοδα αντικαταβολής κοστίζουν 1,90 ευρώ ανεξαρτήτως κόστους παραγγελίας )

 • Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σε ασφαλές περιβάλλον τραπέζης.  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα VISA, MASTERCARD, DINERS, Maestro ή AMERICANEXPRESS έκδοσης οποιασδήποτε τράπεζας ή χρεωστική κάρτα η οποία υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας συνδέεστε απ ευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ίδιας της τράπεζας (ALPHABANK), στην οποία δίνετε εσείς ο ίδιος εντολή να χρεώσει τη κάρτα σας, χωρίς να κοινοποιήσετε τα στοιχεία της στο βιβλιοπωλείο μας. Με αυτό τον τρόπο, η συναλλαγή γίνεται στο περιβάλλον κώδικα και των συστημάτων ασφαλείας της Τράπεζας και του e-banking, δεν κοινοποιείτε τα στοιχεία της κάρτας σας εκτός τραπέζης, τα στοιχεία της κάρτας σας δεν παραμένουν σε κανένα αρχείο εκτός τραπέζης. Στη συνέχεια η τράπεζα μας ειδοποιεί ότι για την παραγγελία σας έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής συναλλαγή. Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο προκύψει διαφορά υπέρ του πελάτη, η διαφορά αυτή πιστώνεται υπέρ του πελάτη.
 • Πληρωμή με την παραλαβή από το κατάστημά μας:

Πληρώνετε με μετρητά ή κάρτα

Αγορές προς αποστολή στο εξωτερικό εξοφλούνται μόνο με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα η οποία υποστηρίζει διαδικτυακές συναλλαγές  ή με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης

 1. Αλλαγές – επιστροφές

Εφόσον τα βιβλία είναι κακέκτυπα ή αντικατάσταση γίνεται με έξοδα του βιβλιοπωλείου BOOKSPLUS.

Έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε ή να επιστρέψετε βιβλία, τα οποία έχετε παραλάβει από το βιβλιοπωλείο μας εντός 20 ημερών και υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε άριστη κατάσταση.

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

 1. Επισκέπτεστε το κατάστημά μας και κάνετε την αλλαγή των βιβλίων και λοιπών προϊόντων.
 2. Τα επιστρέφετε με courier με δική σας επιβάρυνση. Στη συνέχεια, σας στέλνουμε τα προϊόντα που επιθυμείτε απομειώνοντας την αξία κατά το ποσό της επιστροφής. Σε αυτή την περίπτωση και πάλι επιβαρύνεστε με έξοδα αποστολής.

Για να είναι αποδεκτή η επιστροφή, θα πρέπει να ισχύουν τα παραπάνω.

Η διεύθυνση για τις επιστροφές είναι : 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ BOOKSPLUS 
(Επιστροφή για το E-SHOP)

Πανεπιστημίου 37, 10564 ΑΘΗΝΑ